BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1482TCHQ/GSQL
V/v: phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Điện máy và Kỹ thuật Công nghệ
(124 Nguyễn Chí Thanh – Thành phố Đà Nẵng)

Trả lời Công văn số 060/ĐMKTCN ngày 08/3/2005 của Công tykhiếu nại về mã số đối với nguyên liệu để sản xuất bánh răng hộp số bằng thép ởdạng bán thành phẩm (kèm theo ảnh chụp), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèmtheo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003; Thông tưsố 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính, căn cứ quy tắc 2(b) hướngdẫn phân loại hàng hóa thì mặt hàng nhập khẩu là phôi làm bằng thép, sử dụng đểsản xuất bánh răng, chưa có hình phác hay đặc trưng của sản phẩm hoàn chỉnh đểtrở thành sản phẩm là bánh răng phải trải qua quá trình gia công, nhiệt luyện(như mô tả tại các hình ảnh 17T, 22T, 23T, 24T, 26T, 29T, 34T gửi kèm công văn060/ĐMKTCN nêu trên) thuộc nhóm 73.25, mã số 7325.99.90.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ
- Cục HQ Hải Phòng (để t/hiện)
- Lưu VT, GQ(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An