BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số 1483/BTC-TCT
V/v cấp mã số doanh nghiệp cho chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Thông liên tịch số 05/2008/TTLT /BKH-BTC-BCA

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính nhận được công văn số 8887/BKH-PTDN ngày5/12/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cấp mã số thuế cho chi nhánh, vănphòng đại diện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT /BKH-BTC-BCAngày 29/7/2008 của Liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Công An hướng dẫncơ chế thực hiện các thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế vàđăng ký con dấu; Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt độngvà đăng ký thuế đối với trường hợp đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đạidiện của doanh nghiệp đặt tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sởchính theo quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT /BKH-BTC-BCA ngày29/7/2008 nêu trên liên quan đến các quy định tại Thông tư số 03/2006/TT-BKHngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ,trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh và Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lýthuế về việc đăng ký thuế

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chínhnghiên cứu, sửa đổi các quy định về đăng ký kinh doanh cho phù hợp với Nghịquyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lýnhững vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hànhchính đối với doanh nghiệp và đăng ký thuế theo Luật quản lý thuế.

Trong khi chưa sửa đổi được các quy định về đăng ký kinhdoanh và đăng ký thuế, căn cứ quy định tại điểm 2, mục II Thông tư liên tịch số05/2008/TTLT /BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 và điểm 3.3 (c) Phần I Thông tư số85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 Bộ Tài chính đề nghị xử lý như sau: các Doanhnghiệp nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế (mã số doanh nghiệp) cho chi nhánh, vănphòng đại diện trực thuộc Doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi Doanhnghiệp đặt trụ sở chính để làm thủ tục cấp mã số thuế cho chi nhánh, văn phòngđại diện. Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ thực hiện chuyểnhồ sơ cho cơ quan thuế nơi Doanh nghiệp đóng trụ sở chính để làm thủ tục cấp mãsố thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Sau khi nhận đượcmã số thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện do cơ quan thuế chuyển sang, Sở Kếhoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính có trách nhiệm chuyển mã sốthuế của chi nhánh, văn phòng đại diện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi chi nhánh,văn phòng đại diện đóng trụ sở để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạtđộng và đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư liên tịch số05/2008/TTLT /BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 nêu trên.

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo các các đơn vị liênquan thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn