TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1483/CT-TTHT
V/v Ủy nhiệm thu thuế TNCN chuyển nhượng BĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Các Phòng Kiểm tra 1, 2, 3, 4;
- Chi Cục Thuế các Quận, Huyện.

Tại Điều 6 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính về thuế TNCN có quy định: “Đểtạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, hợp đồngmua nền nhà, mua căn hộ kê khai, nộp thuế; Cục thuế căn cứ tình hình thực tếtại địa phương quyết định việc ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà,kinh doanh hạ tầng (kể cả sàn giao dịch bất động sản) thu thuế thu nhập cá nhânđể cá nhân chuyển nhượng kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân tại tổ chức, cánhân xây dựng, kinh doanh nhà, kinh doanh hạ tầng. Trình tự, thủ tục ủy nhiệmthu, kinh phí ủy nhiệm thu được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế”.

Để việc triển khai thực hiện quyđịnh nêu trên được thống nhất; Cục Thuế TP hướng dẫn các Phòng, Chi Cục Thuếnhư sau:

1. Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà, kinh doanh hạ tầng sau khi nghiên cứutrình tự, thủ tục, trách nhiệm được ủy nhiệm thu thuế quy định cụ thể tại Thôngtư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính nếu có đề nghị cơ quan thuếủy nhiệm thu thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, hợpđồng mua nền nhà, căn hộ thì phải có văn bản gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lýthu (bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ) để xem xét.

2. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyểnPhòng (đội) kiểm tra để căn cứ tình hình quản lý thực tế xem xét, đề xuất trìnhLãnh đạo Cục hoặc Chi Cục thuế quyết định việc có hay không ủy nhiệm thu vàthông báo đến tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản biết. Trường hợp cơ quanthuế đồng ý cho tổ chức, cá nhân thực hiện ủy nhiệm thu thì chuyển phòng (đội)Kê khai kế toán thuế lập hợp đồng ủy nhiệm thu thuế trình. Lãnh đạo Cục hoặcChi cục phụ trách ký (mẫu số 01/UNTH ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật quản lý thuế)

3. Trách nhiệm của bên được ủynhiệm thu, trách nhiệm của cơ quan thuế ủy nhiệm thu phải thực hiện đầy đủ vàtheo đúng quy định tại Phần D, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 củaBộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

4. Về kinh phí ủy nhiệm thu: căn cứtình hình thực tế trên địa bàn, tạm thời Cục Thuế quyết định kinh phí ủy nhiệmthu đối với thuế TNCN từ chuyển nhượng hợp đồng góp vốn mua nền nhà, căn hộ là0.5% số thuế TNCN thu được (sử dụng kinh phí hoạt động của ngành).

5. Giao trách nhiệm cho Phòng (đội)Kê khai kế toán thuế hướng dẫn và theo dõi chi tiết việc ủy nhiệm thu thuế TNCNtừ chuyển nhượng hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua nền nhà căn hộ cho các tổ chức,cá nhân kinh doanh bất động sản.

Cục Thuế thông báo để các Phòng,Chi cục thuế biết để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục thuế “để báo cáo”
- UBND TP;
- BLĐ Cục;
- Các Phòng KKKT, TTHT, PC, THNVDT;
- P.QTTV-AC;
- Lưu HC, TTHT.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn