BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------------------
Số: 1483/TCHQ-TXNK
V/v: vướng mắc tính thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai.
Trả lời công văn số 217/HQĐNa-TXNK ngày 28/02/2011 của Cục Hải quan Đồng Nai đề nghị hướng dẫn tính, thực hiện thu thuế đối với doanh nghiệp chế xuất khi thực hiện trao đổi hàng hóa với doanh nghiệp nội địa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 và Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, trừ khu phi thuế quan, là quan hệ xuất, nhập khẩu; hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế.
Trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ nội địa vào khu chế xuất thì doanh nghiệp nội địa phải nộp thuế xuất khẩu (nếu có); trường hợp hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa thì doanh nghiệp nội địa phải nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế TTĐB. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thực hiện theo quy định tại Điều 45, Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông