VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1483/VPCP-ĐMDN
V/v bổ sung Phụ lục kèm theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 28/02/2003

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Do sơ xuất khi đánh máy, tại mục II của Phụ lục kèm theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng giai đoạn 2003-2005 còn thiếu tên một số doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Nhà nước thực hiện cổ phần hoá, Nhà nước giữ cổ phần chi phối, Văn phòng Chính phủ xin bổ sung thêm như sau:

I. Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (4 DN)

1. Công ty Xây lắp và phát triển nhà số 1

2.Công ty Đầu tư phát triển nhà số 2

3. Công ty Xây dựng đầu tư phát triển đô thị số 3.

4. Công ty Đầu tư xây dựng phát triển đô thị số 4.

II. Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng (8 DN)

1. Công ty Xây dựng 203

2. Công ty xây dựng 225

3. Công ty Bê tông và xây dựng

4.Công ty Xây dựng kỹ thuật hạ tầng

5.Công ty Xây dựng- vật tư và vận tải

6. Công ty cơ khí và xây dựng

7. Công ty Xây dựng và vật tư kỹ thuật

8. Công ty Thiết bị và xây lắp

III. TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SÔNG HỒNG ( 8DN)

1. Công ty Xây dựng số 24

2. Công ty Xây dựng số 25

3. Công ty Xây dựng số 26

4. Công ty Nhôm Sông hồng

5. Công ty Xây dựng và lắp máy điện nước

6. Công ty tư vấn xây dựng

7. Công ty khai thác và kinh doanh cát sỏi Sông Lô

8. Công ty Xây dựng Hồng Hà

IV. Tổng công ty Xây dựng Miền Trung (19 DN)

1. Công ty Xây dựng 71

2. Công ty Xây dựng 72

3. Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng 75

4. Công ty Xây dựng 76

5. Công ty Xây dựng 77

6.Công ty Xây dựng 78

7. Công ty Xây dựng 79

8. Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng

9. Công ty sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco I

10. Công ty đá ốp lát và xây dựng

11. Công ty sản xuất vật liệu và Xây dựng số I

12. Công ty Xây dựng số 2

13. Công ty Đầu tư và Xây dựng phương bắc

14. Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Cosevco 6

15. Công ty Hoá chất và Cao su Cosevco

16. Công ty Gốm sứ Cosevco 11

17. Công ty Du lịch và nước uống dinh dưỡng Cosevco

18. Công ty Xây dựng và sản xuất vật liệu số 7

19. Công ty tư vấn đầu tư và Xây dựng Cosevco Phương Nam

V. Tổng công ty Xây dựng số 1 (10 DN)

1. Công ty Xây dựng 5

2. Công ty Xây dựng 8

3. Công ty Xây lắp

4. Công ty Đầu tư và Xây dựng

5. Công ty thi công cơ giới

6. Công ty xây dựng và kinh doanh vật tư

7. Công ty Đầu tư và phát triển đô thị

8. Công ty tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng

9.Công ty Xây dựng và Khai thác vật liệu Quảng Ngãi

10. Công ty phát triển và Kinh doanh nhà Cửu long

VI. TỔNG CÔNG TY ĐẦU TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP (3 DN)

1. Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị

2. Công ty sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng

3. Công ty Đầu tư xây dựng và du lịch

VII. TỔNG CÔNG TY THUỶ TINH VÀ GỐM XÂY DỰNG (12 DN)

1. Công ty Vật liệu chịu lửa cầu đuống

2. Nhà Máy gạch lát và má phanh ô tô Hà Nội

3. Công ty Gốm xây dựng xuân hoà

4. Công ty Gốm xây dựng Từ Sơn

5. Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng

6. Công ty Gốm xây dựng Đại Thanh

7. Công ty Gốm xây dựng Hợp Thịnh

8. Công ty Gốm xây dựng Tân Xuyên

9.Công ty Gốm xây dựng Đông Triều

10.Công ty Gốm xây dựng Bỉm Sơn

11. Công ty cơ khí và xây dựng Viglacera

12. Công ty tư vấn xây dựng và phát triển vật liệu xây dựng

VIII. TỔNG CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG SỐ 1 (5 DN)

1. Công ty Gạch ốp lát số 1

2. Công ty sứ Thiên thanh

3. Công ty Đá Phước hoà

4. Công ty cơ khí xây dựng Tân định

5. Công ty tư vấn đầu tư phát triển vật liệu xây dựng

IX. TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG (4 DN)

1. Công ty xây lắp và kinh doanh vật tư thiết bị

2. Công ty tư vấn xây dựng và phát triển cơ khí

3. Công ty xây dựng và xây lắp máy điện nước số 3

4. Công ty cơ khí xây dựng Thanh Xuân

Sửa tên Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam nằm trong mục A, phần II của phụ lục kèm theo Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2003 thành công ty Tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam (VNCC).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông