BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1483TCHQ/GSQL
V/v: phân loại máy hút ẩm

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1956/HQHN-NV ngày23/12/2004 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn phân loại mặthàng máy hút ẩm. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèmtheo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi2003 ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theodanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, tham khảochú giải chi tiết HS 2003 thì:

- Máy hút ẩm gia dụng, có trọng lượng từ 20kg trở xuốngthuộc nhóm 8509, mã số 8509.80.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 40%.

- Máy hút ẩm có trong lượng lớn hơn 20kg thuộc nhóm 8479, mãsố 8479.89.30, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 0%.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo các Chi cụcHải quan trực thuộc rà soát lại việc phân loại mặt hàng nói trên; nếu phân loạikhông đúng theo hướng dẫn tại công văn này dẫn đến phải truy thu, truy hoàn vềthuế thì tổng hợp báo cáo Tổng cục để có chỉ đạo xử lý thống nhất.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TCHQ
- Lưu VT, GQ(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An