BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 1484/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án CTXDNông nghiệp và PTNT Phú Thọ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 186/BDA-KTTH ngày 16/5/2014của Ban Quản lý dự án CTXD Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ về việc hướng dẫn giahạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng công trình. Sau khi xem xét,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp dự án nêu tại văn bản số186/BDA-KTTH các bên phải xem xét việc kéo dài thời gian thực hiện gói thầuđến ngày 31/12/2014 có làm kéo dài thời gian thực hiện các công việc khác dẫnđến kéo dài tiến độ hoàn thành của dự án hay không. Trường hợp không làm kéodài tiến độ hoàn thành thì, theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, chủ đầu tư và nhàthầu thống nhất việc điều chỉnh. Trường hợp điều chỉnh tiến độ hợp đồng của góithầu trên làm kéo dài tiến độ hoàn thành của cả dự án thì chủ đầu tư phải báocáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban Quản lý dự án CTXD Nôngnghiệp và PTNT Phú Thọ tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Phạm Khánh