TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1484/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn, chứng từ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Kính gởi:

Công ty TNHH thương mại ngôi nhà Điện Tử
Địa chỉ: 80B Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3
Mã số thuế: 0310378426

Trả lời vănthư ngày 26/12/2011 của Công ty về hóa đơn, chứng từ đối với trường hợp chiếtkhấu thương mại, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm2.5, mục IV, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT):

“Hàng hóadịch vụ có giảm giá thì trên hóa đơn ghi giá bán đã giảm, thuế GTGT, tổng thanhtoán đã có thuế GTGT.

Nếu việcgiảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thực tế muađạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnhtrên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mua lần cuối cùng hoặc tiếp sau. Trên hóađơn phải ghi rõ số hóa đơn được giảm giá và số tiền được giảm.”

Trường hợpCông ty thực hiện các chương trình khuyến mại có chiết khấu thương mại chokhách hàng (theo đúng quy định của Pháp luật về xúc tiến thương mại và đầu tư)thì số tiền khách hàng được chiết khấu Công ty thực hiện theo quy định nêu trên.Trường hợp Công ty không thực hiện điều chỉnh giảm trên hóa đơn mua hàng hóa,dịch vụ lần cuối cùng hoặc tiếp sau mà thanh toán bằng tiền thì Công ty lậpchứng từ thanh toán tiền cho khách hàng, khách hàng khi nhận tiền không phảilập hóa đơn GTGT, chỉ lập chứng từ thu tiền theo quy định.

Cục Thuếthông báo cho Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu: HC, TTHT
46346-350 02/2012ppnghi

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga