BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1484/TCHQ-KTTT
V/v: xét xóa nợ thuế truy thu

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1246/HQĐNg-NV ngày 26/11/2004 của CụcHải quan TP. Đà Nẵng về việc đề nghị xét xóa nợ thuế truy do nguyên nhân chủquan đối với trường hợp Công ty XNK giao thông vận tải Đà Nẵng, sau khi xem xéthồ sơ và báo cáo của hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp các sai sót dẫn đến truy thu thuế là của cánbộ hải quan thì đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng báo cáo việc kiểm điểm, xử lýtrách nhiệm hành chính và vật chất đối với cán bộ hải quan áp sai giá tính thuếlô hàng kính màu (nếu đã làm), hoặc giải trình lý do chưa tiến hành kiểm điểm,xử lý trách nhiệm để Tổng cục hoàn thiện hồ sơ trình Bộ.

2. Đề nghị Cục Hải quan TP. Đà Nẵng bổ sung các tài liệu sauvào hồ sơ đề nghị xét xóa nợ: bản kiểm điểm cá nhân, biên bản kiểm điểm tráchnhiệm của cán bộ hải quan đã áp sai giá tính thuế và Quyết định xử lý tráchnhiệm hành chính và vật chất đối với cán bộ hải quan có sai sót trong vụ việc(nếu có). Các vản bản photocopy cần đóng dấu xác nhận của Cục Hải quan TP. ĐàNẵng như đã hướng dẫn tại Điểm 1 công văn số 3893/TCHQ-KTTT ngày 19/8/2004.

Kèm theo công văn này, Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quanTP. Đà Nẵng toàn bộ hồ sơ đã gửi trước đây để thực hiện theo hướng dẫn nêutrên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VP, KTTT (4bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An