VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1484/VPCP-ĐMDN
V/v thực hiện Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 28/02/2003

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Về đề nghị của Bộ Xây dựng được tiếp tục duy trì, củng cố doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với Công ty Xây dựng cấp thoát nước và Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghệ cao Hoà Lạc, là 02 doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (công văn số 365/BXD-TCLĐ ngày 13 tháng 3 năm 2003), Văn Phòng Chính Phủ đã báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và nhận được ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý tiếp tục duy trì Công ty Xây dựng cấp thoát nước và Công ty Phát triển khu công nghệ cao Hoà Lạc là doanh nghiệp mà Nhà nước tiếp tục nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Minh Thông