VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1484/VPCP-QHQT
V/v Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đi công tác nước ngoài

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (côngvăn số 15/CV-TTHĐND ngày 24 tháng 02 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiếnnhư sau:

Đồng ý Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng NguyễnVăn Thuận đi công tác tại Hà Lan, Italia, Đức và Bỉ ngày 10 đến ngày 21 tháng 4năm 2010. Kinh phí cho chuyến công tác do thành phố Hải Phòng tự chi trả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc