BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14841/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế mặt hàng Bình sắt tráng men s/x bình nước nóng

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh BắcNinh.

Trả lời công văn số 1907/HQBN-NV ngày 26/11/2014 củaCục Hải quan tỉnh Bắc Ninh báo cáo về việc xử lý thuế đối với mặt hàng bình sắttráng men dùng để sản xuất bình nước nóng củaCôngty TNHH Ariston Thermo Việt Nam (Công ty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh xử lý thuế đối vớitrường hợp Công ty và báo cáo kết quả thực hiện gửi Tổng cục Hải quan trướcngày 25/12/2014.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh BắcNinh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Ariston Thermo VN;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái