BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1485/TCHQ-PC
V/v trả lời công văn số 688/HQHCM-CBLXL

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trảlời công văn số 688/HQHCM-CBLXL ngày 08/3/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhvề việc xử phạt vi phạm hành chính của Công ty CP Ô tô Âu Châu, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Đềnghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trên cơ sở hồ sơ vụ việc, trường hợp xác địnhcó hành vi vi phạm hành chính thì kịp thời ban hành Quyết định xử phạt vi phạmhành chính đảm bảo thời hạn quy định tại Điều 56 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hànhchính.

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, PC(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường