BỘ THƯƠNG MẠI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1485/TM-CSTNTN
V/v cơ chế điều hành mặt hàng thiết yếu

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2003

Kínhgửi: Văn Phòng Chính Phủ

Thực hiện quiđịnh về Quy chế làm việc của Chính phủ, Bộ Thương mại đã có văn bản số1224TM/VP ngày 27 tháng 3 năm 2003 xin ý kiến của các Bộ Tài chính, Côngnghiệp, Nông nghiệp và PTNT và Bộ Xây dựng về “cơ chế điều hành thị trườngtrong nước đối với các mặt hàng quan trọng thiết yếu”; Đến nay (ngày 11/4/2003)Bộ Thương mại đã nhận được ý kiến tham gia của 3 Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng vàBộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Hiện cònthiếu ý kiến của Bộ Công nghiệp, Bộ Thương mại xin tổng hợp ý kiến tham gia của3 Bộ như sau:

- Về cơ bảnnhất trí với nội dung Bộ Thương mại đã kiến nghị về cơ chế điều hành thị trườngtrong nước tại công văn số 1132 TM/CSTNTN ngày 21 tháng 3 năm 2003.

- Riêng BộNông nghiệp và Phát triển Nông thôn có đề nghị cân nhắc thêm vì hiện hoạt độngcủa tổ Nghiên cứu, Xúc tiến và Điều hành thị trường trong nước do Thủ tướngChính phủ quyết định đang hoạt động cũng tập trung vào các mặt hàng trọng yếu.

Bộ Thương mạiđề nghị Văn Phòng Chính Phủ trình Thủ tướng Chính phủ sớm có Quyết định về cơchế phối hợp và điều hành thị trường trong nước vì cần đưa sự phối hợp giữa cácBộ, ngành trong việc điều hành thị trường và tiêu thụ các mặt hàng quan trọngthiết yếu thành qui chế nhằm nâng cao trách nhiệm trong việc bình ổn thị trườngtrong nước; Tổ nghiên cứu, Xúc tiến và Điều hành thị trường trong nước chỉ cóvai trò tư vấn cho Chính phủ về lĩnh vực này, không có chức năng điều hành cụthể.

Xin trântrọng cảm ơn./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ