BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14857/TCHQ-QLRR
V/v trả lời vướng mắc về việc phân luồng tờ khai

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Côngty TNHH Yakjin Intertex.

(Địa chỉ: Lô E6-E8,G1, G2, G3-1, G4-1 KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, Chơn Thành, Bình Phước)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14027/YI-TCHQ ngày 21/07/2014 của Quý Công ty phản ánh vướng mắc trong việcphân luồng tờ khai đối với các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Sau khi nghiêncứu, xem xét Tổng cục Hải quan đã tiến hành xử lý trên hệ thống.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục Hải quan Bình Dương (để t/h);
- Lưu: VT, QLRR (02b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN
Hồ Ngọc Phan