B TÀI CHÍNHTNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1 4859/TCHQ-TXNK V/v phân loại mặt hàng hộp nicáp quang

Hà Nội, ngày12 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính đang gặp vướng mắcliên quan đến việc phân loại, áp dụng mã số đối với mặt hàng hộp nối cáp quangcủa Công ty C phần Tập đoàn Đầu tư TM Công nghiệpViệt Á nhập khu trong giai đoạn năm 2006-2010. Đểcó cơ sở hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa được thống nhất, Tổng cục Hảiquan xin có ý kiến trao đổi với QuýBộ như sau:

1. Căn cứ phân loại hàng hóa:

- Theo khai báo và mô tả của doanh nghiệp nhập khẩu: Mặt hàng có tên gọi Hộpnối cáp quang (OPGW) là loại phụ kiện đấu ni dùng cho cáp quang.

- Theo Thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa số 1759/PTPLMB-NVngày 03/9/2014 của Trung tâm Phân tích phân loại Miền Bắc - Tổng cục Hải quan,mặt hàng là hộp đấu nối dùng để đu nối,bảo vệ các mối nối cáp sợi quang.

- Thực tế hàng hóa nhập khẩu: Mặt hàng thực tế thường có dạng hộp, hình trụ,bên trong có một hộp nhựa, bên trong hộp nhựa có các rãnh nhựa thẳng hàng nhauđể đặt đầu nối quang hoặc đặt các sợi quang đã được hàn nhằm đảm bảo mối nối đượcthẳng hàng, tín hiệu quang bị suy hao tối thiểu. Bên trong hộp không có bất kỳđầu nối quang nào. (hình ảnh sản phẩm và tài liệu kỹ thuật kèm theo)

- Theo tài liệu kỹ thuật, mặt hàng này được nhà sản xuất gọi là “Opticalcable joint boxfor OPGW” nghĩa là: “hộp nối cho cáp quangOPGW”.

- Tra cứu hình ảnh trên mạng internet, các nhà sản xuất gọi mặt hàng nàylà: “Optical Junction box” hay “Optical Joint box hay “Optical cable Enclosure”... (đều có nghĩa là Hộp), không cónhà sản xuất nào gọi mặt hàng này là “Connector”(đầu nối). Ngoài ra, mặt hàng “Connector for optical fiber” (đầu nối dùng cho sợi quang) cóhình ảnh hoàn toàn khác với hình ảnh các mặt hàng như “Optical Junction box” hay “Optical cable Joint box” hay “Optical cable Enclosure.

2. Trên cơ sở cấu tạo theo mô tả, kếtquả phân tích, thực tế hàng hóa như trên, căn cứ Danh mục hàng hóa XK, NK và Biểuthuế, mặt hàng thuộc nhóm 85.36 - Thiết bị điện để đóng ngắt mạch hay bảo vệ mạch điện,hoặc dùng để đấu ni hay lắp trong mạch điện (ví dụ, cầu dao, rơ le, công tắc, chi tiếtđóng ngắt mạch, cầu chì, bộ triệt xung điện, phích cm, đuôi đèn, hộp đấu nối), dùng chođiện áp không quá 1.000v; đầunối dùng cho sợi quang, bó sợi hoặc cáp quang.

Tuy nhiên, hiện tại, có 2 quan điểm trong việc xác định phânnhóm và mã số của mặt hàng trên như sau:

- Quan điểm 1: mặt hàng là ph kin đấu nối, có công dng để đấu nối cáp si quang, do đó có thể phân loi là đầu nối cáp quang, phù hợp với mô tả tại chú giải chitiết HS nhóm 85.36 về đầu nối cáp quang:

“Đầu ni dùng cho sợi quang, bó sợi hoặccáp quang: Theomục đích của nhóm 85.36, đu ni dùng cho sợi quang, bó sợi quanghoặc cáp quang” có nghĩa là các đầu nối và chỉ sắp xếp một cách cơ học đơn giảncác sợi quang đầu đối đầu trong một hệ thống dây kỹ thuật s. Chúng không thực hiện chức năngkhác, như khuếch đại, tái tạo hoặc hiệu chỉnh tín hiệu. Cácđu ni không có cáp dùng cho sợi quang vẫnđược phân loại ở nhóm này nhưng các đầu nốicó cáp dùng cho sợi quang thì bị loại trừ (nhóm 85.44 hoặc 90.01)”;

Đối chiếu mô tả với chú giải trên, có thể xác định bản chấthàng hóa của mặt hàng là đầu nối cáp quang, đã được định danh tại phân nhóm8536.70.00 - Đầu ni dùng cho sợi quang, bó sợi quang hoặc cáp quang, mã số 8536.70.00.90 - - Loại khác theo Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểmđăng ký tờ khai.

- Quan điểm 2: mặt hàng là hộp đấu nối được thiết kế gồm nhiều rãnh nhỏ đểđặt từng sợi quang vào từng rãnh phục vụ cho việc đấu nối sợi quang, đảm bảocác sợi quang thẳng hàng, có chức năng không chỉ đơn thuần dùng để nối cápquang mà còn dùng để bảo vệ các mối nốivà chống sét kết hp truyền dẫnthông tin, phù hợpvới mô tả tại chú giải chi tiết HS nhóm 85.36 về hộp đấu nối như sau:

Các hộp đấu nối: Chúng bao gồm nhiều hộp gắn bêntrong là các đầu nối hoặc những bộ phận khác dùng để ni các dây dn điện. Các hộp đấu nối chưa được gắnnối điện hoặc phần dự trữ nối điện thì bị loại trừ và được phân loại theo vậtliệu cấu thành”.

Do đó, về cấu tạo, bản chất, mặt hàng không phải là đầu nốicáp quang, không thể phân loại như đầu nối cáp quang mà phải phân loại vào loạithiết bị khác, trong đó, loại thiết bị đấu nối đã được định danh, thuộc nhóm85.36, phân nhóm 8536.90 - Thiết bị khác, phân nhóm - - Hộp đấu nối,mã số 8536.90.29.00 -- Loại khác theo Biểu thuế nhậpkhẩu ưu đãi có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Để có cơ sở xác định đúng bản chất hàng hóa, giúp cho việcphân loại được chính xác theo đúng mô tả chi tiết của HS, đề nghị Qúy Bộ cho ýkiến về hai quan điểm trên, mặt hàng phù hợp với khái niệm “Đầu ni cáp quang” hay “Hộp đấu nối”.

Để đảm bảo xử lý vướng mắc kịp thời, đề nghị nhận được ý kiếntham gia của quý Bộ trước ngày 20/12/2014.

Tổng cục Hải quan trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ củaquý Bộ./.

Nơi nhận:
-Nhưtrên;
-
Trung tâm PTPL HH XNK (để biết);
-
Lưu: VT, TXNK (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái