TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1486/CT-TTHT
V/v: Gia hạn nộp thuế năm 2013.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV kỹ thuật dòng chảy Hải An.
Đ/c: Lô A 10B Khu A, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè.
MST 0306352506

Trả lời văn thư số 001/CV ngày 22/02/2013 của Công ty về việcgia hạn nộp thuế năm 2013, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

-Căn cứ Điều 1, Điều 5 Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu Ngânsách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về mộtsố giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giảiquyết nợ xấu quy định:

“1. Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệpđối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phải nộp quý I và 03 tháng thờihạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phátsinh phải nộp quý II và quý III năm 2013 cho các đối tượng sau:

a) Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, bao gồm cả chi nhánh,đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán độc lập, hợp tác xã (sử dụng dưới 200 laođộng làm việc toàn bộ thời gian năm và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng)(sau đây gọi chung là doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ).

b) Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (sử dụng trên 300 laođộng) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thuỷ sản,dệt may, da giày, linh kiện điện tử; xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xãhội (sau đây gọi chung là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động).

c) Doanh nghiệp đầu tư – kinh doanh (bán, cho thuê, cho thuêmua) nhà ở.

2. Doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ được gia hạn nộp thuế quyđịnh tại điểm a Khoản 1 Điều này là doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí vềlao động và doanh thu, được xác định như sau:

a) Cách xác định tiêu chí về lao động:

Số lao động bình quân năm (không bao gồm số lao động làmviệc toàn bộ thời gian của chi nhánh, đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán độclập) làm căn cứ xác định doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ là tổng số lao động màdoanh nghiệp sử dụng thường xuyên bình quân trong năm 2012 dưới 200 lao động,không kể lao động có hợp đồng ngắn hạn dưới 3 tháng.

Số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm được xác địnhtheo hướng dẫn tại Thông tư số 40/2009/TT-BLĐTBXH ngày 03 tháng 12 năm 2009 củaBộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn cách tính số lao động sử dụngthường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtĐầu tư.

...

b) Cách xác định tiêu chí về doanh thu:

Doanh nghiệp có doanh thu tính thuế TNDN năm 2012 không quá20 tỷ đồng được xác định căn cứ vào chỉ tiêu "doanh thu bán hàng hóa vàcung cấp dịch vụ” mã số [01] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanhcủa kỳ tính thuế năm 2012 (kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN củanăm 2012) – Mẫu số 03-1A/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính).

...”

“Gia hạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2013(không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu) đối với các doanh nghiệp đang thựchiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng sau đây:

...”

Trường hợp Công ty theo trình bày hoạt động ngành thương mạidịch vụ hàng hải đáp ứng tiêu chí có số lao động sử dụng bình quân năm 2012không quá 200 người, có doanh thu năm 2012 không quá 20 tỷ đồng thì Công ty làdoanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ theo Thông tư 16/2013/TT-BTC Công ty được giahạn 06 tháng thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với số thuế GTGTphát sinh phải nộp theo phương pháp khấu trừ của tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm2013 (không bao gồm thuế GTGT ở khâu nhập khẩu); gia hạn 06 tháng thời hạn nộpthuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh phảinộp quý I và 03 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuếthu nhập doanh nghiệp phải nộp quý II và quý III năm 2013 theo quy định trên.

Việc áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% từ ngày01/7/2013 theo Nghị Quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013, đề nghị Công ty chờ hướngdẫn của cấp có thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- PKTT số 1;
- Lưu: (HC,TTHT)
398 – 56367/ Tri14

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga