BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1486/QLD-ĐK
V/v: gia hạn hiệu lực số đăng ký thuốc

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

Kính gi: Công ty cổ phần xuất nhập khu Y tế Domesco
66 Quốc lộ 30, P. M
Phú, TP. CaoLãnh. Đồng Tháp

Cục Qunlý dược - Bộ Y tế nhận được công văn số 1449/CV-ĐK /DMC ngày 25/12/2014 và các tài liệu liênquan của Công ty đềnghị gia hạn hiệu lực số đăng ký thuốc do Công ty đăng ký và sản xuất.

Căn cứ Thông tư số 22/2009/TT-BYT ngày 24/11/2009của Bộ Y tế quy định việc đăng ký thuốc; Công văn số 5890/BYT-QLD ngày 19/9/2013 của Bộ Y lế hướng dẫn tạm thời việc gia hạn số đăng ký và thời hạn nộp hồsơ đăng ký lại,

Cục Qunlý dược - Bộ Y tế có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn hiệu lực số đăng ký 6 tháng kể từ ngày kýcông văn gia hạn thuốc đối với 01 thuốc:

STT

Tên thuốc,
hàm lượng

Quy cách đóng gói

Tiêu chun

Hạn dùng (tháng)

S Đăng ký

1

Domitral 2,5 mg

Hộp 6 vỉ x 10 viên, hộp 4 v x 15 viên nang cứng.

TCCS

36

VD-9724-09

Thuốc được phép sản xuất trong thời hạn hiệu lực sốđăng ký phải thực hiện theo đúng hồ sơ đã được Bộ Y tế (Cục Quản lý dược) phêduyệt và được phép lưu hành đến hết hạn dùng của thuốc.

Cục Quản lý dược - Bộ Y tế thông báo để Công ty biếtvà thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về sản xuất và lưu hành thuốc./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
CT. Trương Quốc Cường (để b/c);
-
S Y tế Đng Tháp (để p/h);
-
Lưu VP, ĐK (ch).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng