BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1486/TCHQ-PC
V/v trả lời công văn số 247/HQKG-CBL

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Kiên Giang.

Trảlời công văn số 247/HQKG-CBL ngày 06/3/2013 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang vềvướng mắc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ thanhkhoản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

CụcHải quan tỉnh Kiên Giang trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể, đối chiếu với quyđịnh tại khoản 1, khoản 5 Điều 3, khoản 2 Điều 9 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hànhchính, khoản 2 Điều 6 Nghị định 128/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/2/2009) của Chính phủ và điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính để xử phạt theo thẩm quyền.

Tổngcục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, PC(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường