Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ SỐ 1486/TCT /NV4
NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC MỨC THU LỆ PHÍ
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN TÁC GIẢ

Kínhgửi: Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hoá - Thông tin)

Trả lời Công văn số 64/BQTG-HCTH ngày 15/4/2003 của Cục Bản quyền tác giả về việc kiến nghị điềuchỉnh mức thu lệ phí đăng ký quyền tác giả, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thực hiện Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí, lệ phí, Bộ Tài chính dự kiến sẽban hành Thông tư quy định chế độ thu, nộp quản lý sử dụng Lệ phí đăng ký quyềntác giả thay thế Thông tư số 166/1998/TT-BTC ngày 19/12/1998 của Bộ Tài chínhhướng dẫn chế độ thu lệ phí đăng ký quyền tác giả.

Để văn bản ban hành phù hợp với thực tế và khả năng đóng gópcủa người nộp, Tổng cục thuế đề nghị Cục Bản quyền tác giả:

1. Xây dựng mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giảtheo nguyên tắc quy định tại phần A, phần B Mục III Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật vềphí và lệ phí.

Trên cơ sở mức thu dự kiến, gửi lấy ý kiến của những đốitượng chủ yếu phải nộp lệ phí (chọn những đối tượng phải nộp thường xuyên, sốphải nộp lớn) và các cơ quan trực tiếp thu lệ phí.

2. Cử cán bộ để phối hợp, tham gia với Tổng cục thuế trongquá trình nghiên cứu, soạn thảo văn bản quy định chế độ thu nộp và hướng dẫn sửdụng Lệ phí đăng ký quyền tác giả.

Để kịp thời ban hành văn bản, đề nghị Cục bản quyền tác giảgửi dự thảo mức thu, các ý kiến đóng góp của các đơn vị và danh sách cán bộtham gia về Tổng cục thuế - số 123 Lò Đúc - Hà Nội trước ngày 8/5/2002.

Trong khi chưa có quy định mới, đề nghị Cục Bản quyền tácgiả thực hiện chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền tác giả theođúng quy tại Thông tư số 166/1998/TT-BTC ngày 19/12/1998 của Bộ Tài chính hướngdẫn chế độ thu lệ phí đăng ký quyền tác giả.