BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14862/TCHQ-TXNK
V/v phí thuê quầy hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài của NHTM

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam;
- Cảng hàng không quốc tế Nội Bài;
- Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất;
- Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng;
- Cảng hàng quốc tế Cam Ranh.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánhcủa một số ngân hàng làm đại lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài về việcgiảm phí cho thuê mặt bằng quầy hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tại sân bayquốc tế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của các ngân hàngthương mại trong 2 năm là đại lý thí điểm hoàn thuế GTGT cho người nước ngoàithì phí thuê quầy tại sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất quá cao, mức phídịch vụ các ngân hàng thương mại thu được không đủ trang trải chi phí dẫn đếnbị lỗ. Do đó, các ngân hàng đề nghị giảm phí thuê quầy hoàn thuế GTGT.

Căn cứ đề nghị của các ngân hàng, đểtạo điều kiện thuận lợi cho các ngân hàng và góp phần triển khai hiệu quả côngtác hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng Công tyCảng hàng không Việt Nam, các Cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất,Đà Nẵng, Cam Ranh cho biết ý kiến về khả năng, phương án giảm phí thuê quầy chocác ngân hàng thương mại.

Ý kiến xin được nhận lại trước ngày25/12/2014.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp côngtác của Quý đơn vị./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái