BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14863/TCHQ-TXNK
V/v xác nhận bản kê khai chi tiết tổng thành khung, thân máy

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 7653/HQHP-GSQLcủa Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hảiquan hướng dẫn như sau:

- Đối với những tờ khai hải quannhập khẩu tổng thành máy, thân máy, tổng thành khung được hệ thống phân luồngxanh (tương ứng mã phân loại kiểm tra 1 trên tờ khai hải quan điện tử), luồngvàng (tương ứng mã phân loại kiểm tra 2 trên tờ khai hải quan điện tử), cơ quanhải quan không xác nhận, ký tên, đóng dấu vào bảng kê chi tiết. Theo hướng dẫntại công văn số 5665/BTC-TCHQ ngày 29/4/2014 của Bộ Tài chính: "Người khaihải quan tự in phần chi tiết dòng hàng kèm với phần thông tin tờ khai đã đượcxác nhận của cơ quan Hải quan để thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế nội địavà các cơ quan quản lý liên quan như cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóaxuất khẩu...". Người khai hải quan tự chịu trách nhiệm với nội dung kêkhai khi làm thủ tục với cơ quan công an.

- Đối với những tờ khai hải quannhập khẩu tổng thành máy, thân máy, tổng thành khung được hệ thống phân luồngđỏ (tương ứng mã phân loại kiểm tra 3 trên tờ khai hải quan điện tử), công chứchải quan chịu trách nhiệm kiểm tra thực tế hàng hóa đối chiếu với nội dung khaitại tờ khai hải quan để xác nhận, ký tên, đóng dấu công chức vào bảng kê khaichi tiết của người khai hải quan.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để CụcHải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường