B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 14868/TCHQ-TXNK
V/v giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4201/HQHCM-TXNK ngày21/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về giá tính thuế mặt hàng ô tô nhậpkhẩu theo tờ khai nhập khẩu số 100134564720/A11 ngày 15/9/2014 của Công tyCổ phần ô tô Regal. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đãcó công văn số 13370/TCHQ-TXNK ngày 03/11/2014trả li CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh. Đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh thực hiện theođúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhbiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK-PG (5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn