BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1486TCHQ/GSQL
V/v: nhập khẩu máy móc phục vụ dự án

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN
(tòa nhà SEEN, khu CN Từ Liên, Km 13, đường 32, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1579/SEEN ngày 02/4/2005 của Công ty đềnghị hướng dẫn về phân loại đối với mặt hàng máy bơm hóa chất, máy bơm bùn vàống, đĩa phân phối khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèmtheo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/7/2003; Thông tưsố 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính và các tài liệu do Công tycung cấp thì các sản phẩm được phân loại như sau:

- Máy bơm có lắp bộ phận đo lường hoặc thiết kế để lắp bộphận đo lường thuộc nhóm 84.13, mã số 8413.19.10.

- Máy bơm hóa chất không lắp bộ phận đo lường hoặc khôngđược thiết kế để lắp bộ phận đo lường thuộc nhóm 84.13, mã số 8413.50.19.

- Máy bơm ly tâm để bơm bùn thuộc nhóm 84.13, mã số 8413.70.29.

- Ống phân phối khí, đĩa phân phối khí thuộc, nhóm 84.85, mãsố 8485.90.90.

Đề nghị Công ty liên hệ với đơn vị Hải quan nơi làm thủ tụcnhập khẩu và hàng hóa thực tế nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể. Trường hợpkhông đồng ý với việc phân loại của Hải quan địa phương, doanh nghiệp có quyềnkhiếu nại theo quy định tại mục D thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu: VT, GSQL(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An