BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1487/BKH-QLĐT
V/v áp dụng chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

BộKế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nhận được các văn bản: số 1206/VPCP-KTN ngày25/02/2009, số 1226/VPCP-KTN ngày 26/02/2009 và số 1229/VPCP-KTN ngày26/02/2009 của Văn phòng Chính phủ về đề nghị áp dụng chỉ định thầu đối với cácdự án, gói thầu cấp bách của UBND tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Đăk Lăk, UBND tỉnhQuảng Nam. Ngoài ra, Bộ KH&ĐT cũng nhận được đề nghị của một số Bộ ngànhvà địa phương khác về danh mục các dự án, gói thầu cấp bách áp dụng chỉ địnhthầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ KH&ĐT có ý kiến như sau:

Ngày16/02/2009, Thủ tướng Chính phủ có văn bản số 229/TTg-KTN về việc áp dụng hìnhthức chỉ định thầu đối với dự án cấp bách. Theo đó, đối với các dự án có tổng mứcđầu tư tối đa không quá 5 tỷ đồng thì Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho cácBộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc chỉ định thầu. Đốivới cácdự án cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng lượng theoquy định tại Điều c khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu và Điều 40 của Nghị địnhsố 58/2008/NĐ-CP có mức vốn trên 5 tỷ đồng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh lập danh mục các dự áncần chỉ định thầu trên cơ sởlàm rõ sự cần thiết phải thực hiệnchỉ định thầu. Việc lập danh mục theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT.

Thựchiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/2/2009, Bộ KH&ĐT đãban hành văn bản 1235/BKH-QLĐT gửi các Bộ ngành và địa phương hướng dẫn lậpdanh mục dự áncấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng lượng cầnchỉ định thầu. Trong bối cảnh đó, Bộ KH&ĐT không xem xét trình Thủ tướngChính phủ đối với đề nghị của các Bộ ngành và địa phương về danh mục các dự áncấp bách cần áp dụng chỉ định thầu đã gửi trước đây.

Dovậy, đề nghị các Bộ ngành và địa phương tiến hành lập danh mục theo đúng hướngdẫn nêu trên của Bộ KH&ĐT để trình Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi choBộ KH&ĐT để có cơ sở thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh theo Mục 2 tại văn bản số 229/TTg-KTN nêu trên.

BộKH&ĐT xin thông báo và đề nghị các cơ quan liên quan được biết và phối hợpthực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố;
- Các Vụ THKTQD, KTĐP<
- Lưu Cục QLĐT, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Văn Đoan