TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1487/CT-TTHT
V/v: chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP Phúc Sinh
Đ/chỉ: 384 Hoàng Diệu, Quận 4- TP.HCM
Mã số thuế: 0302401061

Trả lời văn thư số 87/2013-PHS ngày 01/03/2013của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sáthải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuấtkhẩu, nhập khẩu,

Trường hợp Công ty nếu thuộc đối tượng và cáctrường hợp hoàn thuế GTGT quy định tại Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC thìlập hồ sơ, thủ tục theo hướng dẫn tại Chương VIII Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011.

Việc tên người xuất khẩu trên tờ khai xuất khẩukhác với tên người giao hàng trên vận đơn không ảnh hưởng đến việc hoàn thuếGTGT.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KTT4;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
462-60473/13 KL

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga