BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1487 TCT/NV4
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003

Kính gửi

- Doanh nghiệp tư nhân Dũng Hương
- Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời văn thư không số ngày 07/03/2003 của doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Dũng Hương về thuế suất thuế GTGT của mặt hàng nghêu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.27, Mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 28/12/2000 của Bộ Tài chính thì: “Thực phẩm tươi sống là các loại thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế mà qua sơ chế vẫn còn là thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm, tôm, cua, cá, kể cả loại được ướp đông, phơi khô.”

Căn cứ vào quy định trên đây, trường hợp theo trình bày của doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp chỉ luộc nghêu để bảo quản đông lạnh (không chế biến thì nghêu luộc lấy noãn đông lạnh áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%)

Tổng cục Thuế trả lời để DNTN Dũng Hương, Cục Thuế Cục Bến tre biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế