VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1487/VPCP-QHQT
V/v nghiên cứu về ASEM

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xét đề nghị của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (công văn số 143/KHXH ngày 24/02/2003), Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

- Đồng ý về nguyên tắc giao Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề tài “Hợp tác Á - Âu và triển vọng tham gia của Việt Nam” góp phần phục vụ Hội nghị Cấp cao ASEM 5;

- Giao Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia làm việc cụ thể với Bộ Khoa học và Công nghệ về nội dung khoa học, kinh phí và quản lý việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu này.

Văn Phòng Chính Phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy