BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1488/BKHĐT-ĐTNN
V/v dự án Công ty TNHH Softbank Telecom Việt Nam

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 441/KH &ĐT-ĐTNN ngày 01/02/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nộivà hồ sơ kèm theo lấy ý kiến thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh dựán thành lập Công ty TNHH Softbank Telecom Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ýkiến như sau:

1. Về mục tiêu hoạt động bổ sung:

- Các mục tiêu hoạt động doanhnghiệp đăng ký, bao gồm: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865), thực hiện quyềnnhập khẩu và quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) mặt hàng cócác mã số HS nêu trong hồ sơ là phù hợp với Biểu cam kết cụ thể của ViệtNam về dịch vụ trong Nghị định thư gia nhập WTO và phù hợp quy định tại Quyếtđịnh 10/2007/QĐ-BTM ngày 21 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ CôngThương) công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt độngliên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

Lưu ý: một số mặt hàng thuộc nhómhàng hóa có mã số HS 8443, 8471, 8517, 8518, 8523, 8525, 8528 thuộc Danh mụcmặt hàng không khuyến khích nhập khẩu được ban hành kèm theo Quyết định 1380/QĐ-BCT ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương.

- Đối với mục tiêu cung cấp dịchvụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa và các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng khác; dịchvụ cài đặt chương trình, ứng dụng cho các sản phẩm do Công ty cung cấp,theo biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO, chỉ có quy địnhdịch vụ bảo hành, sửa chữa áp dụng đối với đồ cá nhân và gia dụng (CPC 633).Tuy nhiên, Doanh nghiệp có thể thực hiện mục tiêu này với điều kiện ràng buộclà Doanh nghiệp cam kết chỉ thực hiện cung cấp dịch vụ trên cho các sản phẩm màCông ty được phép nhập khẩu và phân phối. Điều kiện ràng buộc này cần được quyđịnh cụ thể tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Với các mục tiêu hoạt động nêutrên, đề nghị Quý Sở căn cứ ý kiến thẩm tra của các Bộ quản lý ngành: Bộ Thôngtin và Truyền thông, Bộ Công Thương về việc đáp ứng các điều kiện đầu tư, quyhoạch đối với các dự án thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện với các mục tiêuthuộc cam kết cũng như việc mở cửa đối với các mục tiêu hoạt động không quyđịnh tại cam kết gia nhập WTO của Việt Nam.

2. Về hồ sơ xin điều chỉnh Giấychứng nhận đầu tư: Đề nghị Quý Sở yêu cầu nhà đầu tư bổ sung địa chỉ cư trú tạiViệt Nam của người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư theo quy định tạiKhoản 1 Điều 16 Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướngdẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

3. Nếu đủ điều kiện cấp Giấy chứngnhận đầu tư, đề nghị Quý Sở lưu ý với doanh nghiệp về kinh doanh các mặt hàng cócác mã số nêu trong hồ sơ phải tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành đốivới các mặt hàng này. Ví dụ, đối với các mặt hàng có mã HS 8443, 8528 và 8543thuộc danh mục hàng hóa được phép nhập khẩu và chịu sự quản lý chuyên ngành củaBộ Văn hóa - Thông tin nay là Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tạiThông tư 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/5/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin; các mặthàng có mã số HS 8517 và 8525 thuộc danh mục thiết bị thu phát sóng vô tuyếnđiện phải có giấy phép nhập khẩu, chịu sự quản lý đặc biệt của Bộ Thông tin vàTruyền thông quy định tại Thông tư 14/2011/TT-BTTTT ngày 07/6/2011 của Bộ Thôngtin và Truyền thông và thuộc danh mục hàng hóa công nghệ thông tin và truyềnthông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định của Thông tư 32/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Đề nghị Quý Sở lưu ý đối vớiviệc thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư thường kỳ theo quy định tại Điểm cKhoản 2 Điều 19 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ vềgiám sát, đánh giá đầu tư.

5. Các vấn đề khác của dự án đềnghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư để Quý Sở tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét,quyết định theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng