BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
V/v: Hướng dẫn ngư dân yên tâm bám biển sản xuất
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển
Trong những ngày qua, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam và có những hành động nhằm uy hiếp, ngăn cản các tàu cá và các lực lượng chức năng của ta. Trước tình hình trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số nội dung sau:
1. Cập nhật thông tin và tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho ngư dân về diễn biến tình hình trên các vùng biển và hoạt động hỗ trợ tích cực của lực lượng kiểm ngư và các lực lượng chức năng của ta trên biển, các quy định của luật pháp, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh rủi ro trên biển và động viên ngư dân yên tâm sản xuất trên biển bình thường.
2. Đối với các tỉnh có ngư dân khai thác tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và giữa biển Đông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức cho ngư dân hoạt động theo mô hình tổ đội khi khai thác trên biển. Động viên, hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển sản xuất, đặc biệt là những ngư dân hoạt động trên ngư trường thuộc vùng biển quần đảo Hoàng Sa; phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp bảo vệ ngư dân, thăm hỏi động viên kịp thời đối với ngư dân và gia đình ngư dân gặp rủi ro trên biển.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố ven biển nắm chắc số điện thoại, tần số liên lạc của các tàu cá hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và giữa biển Đông, chủ động liên hệ với các ngư dân khi cần thiết; thông báo cho ngư dân số điện thoại đường dây nóng trực 24/24 thuộc Cục Kiểm ngư 04.62737323 và Fax: 04.62733279; tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất của ngư dân trên vùng biển xa, hàng ngày báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy sản) trước 16 giờ theo số điện thoại: 043.7714238; Fax: 04.37714721 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để có những chỉ đạo kịp thời.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, Tp ven biển;
- Lưu: VT, TCTS (64b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám