BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1488/QLCL-CL2
V/v cấp giấy chứng nhận ATTP cơ sở sản xuất bao bì chứa đựng thực phẩm

Hà Nội, ngày 8 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Chicục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nam

Ngày 30/7/2014, Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sảnvà Thủy sản đã nhận được Công văn số 32/2014/CNTT ngày 28/7/2014 của Chi nhánh Côngty TNHH Trung Thành (Công ty) về việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiệnbảo đảm an toàn thực phẩm cho cơ sở sản xuất bao bì chứa đựng thực phẩm củaCông ty(văn bản gửi kèm). Sau khi xem xét, Cục Quản lý Chất lượng NôngLâm sản và Thủy sản có ý kiến như sau:

Theo quy định Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNN-BCT ngày 9/4/2014,Bộ Nông nghiệp và PTNTquản lý các cơ sở sản xuất dụng cụ, vật liệu baogói chuyên dụng gắn liền và chỉ được sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm nônglâm thủy sản. Tuy nhiên hiện tại, Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa có quy định cụthể cho việc kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toànthực phẩm cho loại hình cơ sở này.

Do vậy, để tránh ảnh hưởng đến hoạtđộng sản xuất kinh doanh của Công ty, trước mắt đề nghị Chi cục Quản lý Chấtlượng Nông lâm sản và Thủy sản Hà Nam căn cứ nội dung quy định của Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện antoàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm,dụng cụ, vậtliệu bao gói, chứa đựng thực phẩmthuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế để tiếnhành kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩmcho cơ sở sản xuất bao bì vật liệu bao gói của Công ty nếu đáp ứng yêu cầu(Thay thế văn bản số 13/QLCL-HCTH ngày 17/7/2014 của Chi cục).

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiệnbảo đảm an toàn thực phẩm cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 4/1/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT .

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Chi nhánh Công ty TNHH Trung Thành;
- Cục An toàn thực phẩm (để p/h);
- Lưu: VT, CL2.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phùng Hữu Hào