BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1488 TCT/NV5
V/v Thuế GTGT đối với đối tượng ngoại giao

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH tháp trung tâm Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số VN04-01/2003 ngày 10/4/2003 của Công ty TNHH tháp trung tâm Hà Nội về vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với việc thuê nhà của Đại sứ quán Xinh-ga-po tại Việt Nam làm văn phòng trung tâm đào tạo Việt Nam -Xinh-ga-Po, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc hoàn thuế GTGT đối với các hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từ ngày 1/10/2002 của các đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/01/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện hoàn thuế GTGT đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Trường hợp công ty ký hợp đồng với Đại sứ quán Xinh-ga-po cho thuê văn phòng thì khi xuất hoá đơn GTGT, Công ty phải xin hoá đơn GTGT với thuế suất GTGT là 10%, Đại sứ quán Xinh-ga-po tại Việt Nam được hoàn thuế GTGT theo quy định tại Điểm 3, Mục II Thông tư số 08/2003/TT-BTC nêu trên kể từ ngày 01/01/2002.

Tổng cục thuế trả lời để công ty TNHH tháp trung tâm Hà Nội biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế