BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1488/TĐC-ĐGPH
V/v Hướng dẫn kiểm tra chất lượng đồ chơi trẻ em nhập khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2009

Kính gửi: Các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng tỉnh, thành phố

Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghịđịnh số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, đồ chơi trẻ em nhập khẩuthuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 26/6/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thôngtư số 18/2009/TT-BKHCN về việc ban hành và thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốcgia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 3: 2009/BKHCN ).

Theo quy định tại Thông tư này, kể từ ngày 15/4/2010, đồchơi trẻ em sản xuất trong nước, nhập khẩu chỉ được lưu thông trên thị trườngsau khi đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy (dấu CR)theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 3:2009/BKHCN ).Đối với đồ chơi trẻ em được sản xuất, nhập khẩu trước ngày 15/4/2010, việc sảnxuất, nhập khẩu đồ chơi trẻ em tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hànhhoặc thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN3:2009/BKHCN ).

Từ nay cho đến ngày 15/4/2010, để thống nhất việc kiểm tranhà nước đối với đồ chơi trẻ em nhập khẩu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng hướng dẫn như sau:

1. Căn cứ kiểm tra theo quy định tại Danh mục sản phẩm, hànghóa phải kiểm tra về chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTgngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp doanh nghiệp yêu cầu áp dụng theo quy định tại quychuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em (QCVN 3:2009/BKHCN ) thì căncứ kiểm tra thực hiện theo quy định tại quy chuẩn này.

2. Trình tự, thủ tục kiểm tra đồ chơi trẻ em nhập khẩu đượcthực hiện theo quy định tại Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 của BộKhoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhậpkhẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Cơ quan kiểm tra đồ chơi trẻ em nhập khẩu là các Chi cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

4. Việc đánh giá sự phù hợp với đồ chơi trẻ em nhập khẩu sẽdo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2, 3 thuộc Tổng cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện. Các tổ chức khác sẽ được Tổng cụcTiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, chỉ định tiếp tục trong thời gian tớikhi tổ chức có hồ sơ đăng ký chỉ định theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn yêu cầu,trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn để các Chicục biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Tổng cục Hải quan;
- Cục QLCLHH;
- TTKT 1, 2, 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐGPH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh