VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1488/VPCP-NN
V/v kiểm tra, xử lý vấn đề báo Lao động phản ánh về phá rừng tại Cam Lâm, Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Báo Lao động ngày 26 tháng 02 năm 2021 phản ánh tình trạng xâm phạm đất rừng, chặt phá cây rừng trái phép trên địa bàn xã Suối Tân (Cam Lâm, Khánh Hòa) liên tục diễn ra khiến nhiều diện tích rừng tự nhiên bị tàn phá nghiêm trọng nhưng lại không bị ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa kim tra, xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP; Phó TTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: NNPTNT, CA;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ C
ng TTĐT, Vụ TKBT;
- Báo Lao động;
- Lưu: VT, NN (2), Kh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục