BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 14881/BTC-CST V/v thuế xuất khẩu mặt hàng than củi

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Công ty CP Kinh đô Thăng Long.

Trả lời công văn số 4216/CV-TLC ngày 9/9/2016 của Công ty CP Kinh Đô Thăng Long về thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng than củi, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 quy định về tiêu chí kỹ thuật của mặt hàng than gỗ rừng trồng như sau (các tiêu chí này được tổng hợp từ Thông tư số 182/2015/TT-BTC ):

2. Mặt hàng than gỗ rừng trồng thuộc mã hàng 4402.90.90 áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định này phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật như sau:

Tiêu chí

Yêu cầu

Hàm lượng tro

≤ 3%

Hàm lượng carbon cố định (C)-là carbon nguyên tố, không mùi, không khói khi tiếp lửa.

≥ 70%

Nhiệt lượng

≥ 7000Kcal/kg

Hàm lượng lưu huỳnh

≤ 0,2%

Việc quy định các tiêu chí của mặt hàng than gỗ rừng trồng như trên nhằm góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm rừng trồng của người nông dân, đồng thời khuyến khích sản xuất theo quy mô công nghiệp, không ô nhiễm môi trường, hạn chế than gỗ được sản xuất theo phương thức truyền thống nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng than sạch, an toàn cho sức khỏe, tăng giá trị xuất khẩu.

Theo đó, các loại than từ gỗ rừng tự nhiên đạt các tiêu chí trên hoặc than gỗ từ rừng trồng không đảm bảo các tiêu chí trên đều không được áp dụng mức thuế suất 5%.

Các tiêu chí của mặt hàng than gỗ rừng trồng được đã được trao đổi thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và thực hiện ổn định từ tháng 6/2013 đến nay theo Thông tư số 56/2013/TT-BTC ngày 6/5/2013. Các tiêu chí này tiếp tục được quy định tại các Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013, Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 và tiếp tục được quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016.

Bộ Tài chính đề nghị Công ty CP Kinh đô Thăng Long thực hiện theo quy định hiện hành./.


- Như trên;

TL. BỘ TRƯỞNG