BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14890/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện hướng dẫn tại công văn 4582/BCT-XNK của Bộ công Thương

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: BộCông Thương

Thực hiện hướng dẫn tại công văn 4582/BCT-XNK ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương, trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp, từtháng 9/2014 đến nay Tổng cục Hải quan đã thực hiện xác nhận tình hình nhậpkhẩu của một số doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không có giấy ủy quyền nhưng đã kýhợp đồng và thanh toán trước ngày 12/5/2011. Ngày 23/10/2014, Tổng cục Hải quanđã có công văn số 12883/TCHQ-TXNK báo cáo Bộ Công Thương và để nghị Bộ CôngThương có ý kiến bằng văn bản về một số nội dung vướng mắc trong đó có nội dungđề nghị Bộ Công Thương cung cấp danh sách các doanh nghiệp đã thực hiện ký hợpđồng nhập khẩu và thanh toán trước ngày 12/5/2014 (nội dung hợp đồng, trị giáhợp đồng, số tiền thực tế đã thanh toán với đối tác nước ngoài, ngày thanhtoán).

Theo danh sách các doanh nghiệp nhập khẩu ô tôcó báo cáo gửi Bộ Công Thương do Bộ Công Thương gửi kèm công văn số 992/XNK-CNngày 03/12/2014 chỉ có 10 doanh nghiệp ( ít hơn 4 doanh nghiệp trong tất cả cácdoanh nghiệp nhập khẩu ô tô có hợp đồng đã ký và thanh toán trước ngày12/5/2011 gửi Bộ Công Thương đã được Tổng cục Hải quan xác nhận.

Để thực hiện đúng hướng dẫn theo công văn4582/BCT-XNK của Bộ Công Thương, đề nghị Cục XNK - Bộ Công Thương có ý kiến cụthể đối với các trường hợp doanh nghiệp không có tên trong danh sách nêu tạidanh sách kèm theo công văn 992/XNK-CN (kể cả trường hợp đã có xác nhận củaTổng cục Hải quan) thì Tổng cục Hải quan có thực hiện việc xác nhận tình hìnhnhập khẩu của doanh nghiệp để doanh nghiệp được phép nhập khẩu theo hướng dẫntại công văn 4582/BCT-XNK của Bộ Công Thương hay không?

Đề nghị Cục XNK - Bộ Công Thương sớm có ý kiếnbằng văn bản về vấn đề nêu trên theo thẩm quyền để Tổng cục Hải quan tổ chứcthực hiện theo đúng quy định.

Trân trọng !

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

PHỤ LỤC

CÁC DOANH NGHIỆPKHÔNG CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 992/XNK- CN NGÀY 03712/2014CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo công văn số 14890/TCHQ-TXNK ngày 15 tháng 12 năm 2014)

STT

Tên doanh nghiệp

Công văn đã được Tổng cục Hải quan xác nhận

Ghi chú

1

Công ty TNHH TM ô tô Hải Phòng

Công văn số 13169/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2014

2

Công ty TNHH TM Hương Thắng

Công văn số 12825/TCHQ-TXNK ngày 28/10/2014

3

Cty CP Thương mại DV Thành Nam

Chưa xác nhận

Doanh nghiệp có công văn để xác nhận tình hình nhập khẩu, nhưng Tổng cục Hải quan chưa thực hiện xác nhận do doanh nghiệp này không nằm trong danh sách kèm theo công văn số 992/XNK-CN của BCT

4

Công ty TNHH TM Nhật Đức

Chưa xác nhận

Doanh nghiệp chưa bổ sung hồ sơ.