BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14899/BTC-CST
V/v thuế GTGT đối với vật tư thi công, lắp đặt cho DNCX.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Kalotec Việt Nam.
(Lô 41B KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

BộTài chính nhận được văn bản số 02082013 ngày 02/08/2013 của Công ty TNHHKalotec Việt Nam hỏi về thủ tục hải quan đối với vật tư, thiết bị nội địa mangvào lắp đặt cho các doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Bộ Tài chínhcó ý kiến như sau:

Căncứ vào khoản 2 Điều 1 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căncứ vào điểm 1.3.c Mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăngvà hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị giatăng;

Căn cứvào Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căncứ vào điểm 2 Điều 16 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hànhNghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2012 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày27/12/2011 của Chính phủ;

Căncứ vào hướng dẫn trên:

Trườnghợp công ty TNHH Kalotec Việt Nam là DNCX thực hiện xây dựng mở rộng nhà máy,lắp đặt thêm hệ thống cơ - điện, công ty thực hiện ký hợp đồng giao thầu vớicông ty TNHH Kinden theo hình thức hợp đồng xây dựng, lắp đặt trọn gói có baothầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì:

-Thuế GTGT đầu vào của nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị công ty TNHH Kinden sửdụng để xây dựng mở rộng nhà máy, lắp đặt thêm hệ thống cơ - điện thi công cáccông trình này được khấu trừ, hoàn thuế nếu đáp ứng các điều kiện về hợp đồng,hóa đơn chứng từ theo quy định và không cần tờ khai hải quan.

- Riêngvật tư, thiết bị phục vụ hoạt động lắp đặt công trình cho DNCX có nguồn gốcnhập khẩu thuộc đối tượng hoàn thuế nhập khẩu theo quy định thì phải mở tờ khaihải quan để làm cơ sở hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT theo quy định.

BộTài chính trả lời Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Cục thuế Hà Nội;
- Vụ PC, TCT, TCHQ;
- Lưu: VT, CST (10).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Ngô Hữu Lợi