BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 149/BXD-HĐXD
V/v: Tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 11 năm 2009

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi : Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Thực hiện chủ trương của Chínhphủ về việc tổ chức “Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chốngcháy nổ”; Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinhlao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 11 năm 2009, thời gian tổ chức từ ngày15 đến ngày 21/3/2009 với Chủ đề phát động “ Nâng cao nhận thức, đề cao tráchnhiệm và tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong côngtác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ”. Tỉnh Lâm Đồng là địaphương được chọn để tổ chức Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN lần thứ 11 mang tính chất quốcgia.

Nhằm phối hợp tốt các hoạt độngtrong Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lồng ghép với tổ chức thực hiện Chươngtrình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2009;Ban Chỉ đạo của Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai Chỉthị số 02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chấnchỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao độngtrong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng; lập chương trình, kế hoạch hưởng ứngTuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 11 (do Ban chỉ đạo Trung ương phát động)bằng các nội dung và hình thức cụ thể như sau:

1. Phát động, tuyên truyền sâurộng từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể đến người lao động vàngười sử dụng lao động nhằm nâng cao nhận thức về an toàn, sức khoẻ người laođộng trên cơ sở thúc đẩy các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm antoàn, bảo vệ sức khoẻ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòngchống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị và nơi làm việc;

2. Tổng kết kế hoạch Bảo hộ laođộng năm 2008, lập kế hoạch Bảo hộ lao động năm 2009, đề ra các biện pháp cụthể nhằm tăng cường công tác ATVSLĐ-PCCN trong sản xuất và xây dựng. Huấn luyệnđịnh kỳ, thường xuyên về ATLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động;

3. Rà soát hệ thống tổ chức,chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hệ thống quản lý vềATVSLĐ-PCCN từ đơn vị đến các tổ sản xuất. Có quy chế đãi ngộ về vật chất thoảđáng hơn, đồng thời có quy chế xử phạt nghiêm minh đối với người làm công tácATVSLĐ-PCCN chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt côngtác ATVSLĐ-PCCN trong các phân xưởng, tổ đội sản xuất và biểu dương, khenthưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt, xử lý nghiêm các trường hợp viphạm.

4. Tăng cường công tác kiểm tra,tự kiểm tra và kiểm tra chéo thường xuyên, liên tục công tác ATVSLĐ-PCCN tạicác nơi làm việc của người lao động trong đơn vị, có biên bản xử lý kịp thờinhững vi phạm về ATVSLĐ-PCCN; đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới an toàn viênnhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ mất an toàn và xây dựng biện pháp ngănchặn, loại trừ những nguy cơ đó.

5. Kiểm tra, đôn đốc việc báocáo nhanh, kịp thời và đầy đủ các vụ TNLĐ với cơ quan quản lý cấp trên theo quyđịnh của Pháp luật lao động hiện hành.

6. Các đơn vị thuộc Bộ tổ chứcmít tinh, quảng cáo, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền, hưởng ứng Tuầnlễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN; tổ chức thi tìm hiểu về ATVSLĐ-PCCN, thi an toàn viêngiỏi.

7. Tổ chức thăm hỏi, động viênCBCNV hoặc gia đình có người bị tai nạn lao động.

8. Các cơ quan thông tin đạichúng thuộc Bộ như Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Tạp chí Kiến trúc, Tạp chíQuy hoạch viết bài, đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động về ATVSLĐ của cácđơn vị thuộc Bộ trước và trong thời gian tổ chức Tuần lễ quốc gia.

Các đơn vị thuộc Bộ có lực lượnglớn lao động đóng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng, đang thi công các công trình tạitỉnh Lâm đồng liên hệ với Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN tỉnh Lâmđồng (qua Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Lâm đồng) để nhận chủ trương,kế hoạch và phối hợp tuyên truyền, mít tinh về các hoạt động của Tuần lễ này.

Trong Tuần lễ Quốc gia vềATVSLĐ, Vụ Quản lý Hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng kết hợp với Ban Chính sáchkinh tế xã hội – Công đoàn xây dựng Việt Nam tổ chức thanh tra, kiểm tra côngtác ATVSLĐ-PCCN tại một số công trình trọng điểm.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vịnghiên cứu tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện (Phụ lục kèm theo) vềBộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam trước 01/05/2009.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Báo, Tạp chí, Tập san thuộc Bộ XD
- Bộ Lao động TBXH (Để phối hợp chỉ đạo)
- CĐXDVN (để phối hợp chỉ đạo)
- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

PHỤ LỤC

TỔNGHỢP CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA ATVSLĐ-PCCN LẦN THỨ 11 NĂM 2009

(Kèmtheo công văn số 149/BXD-HĐXD ngày 09/02/2009)

TT

Các hoạt động

đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện TLQG

đơn vị

2

Xây dựng Chương trình hành động ATVSLĐ-PCCN của đơn vị.

-

3

Có công văn chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức TLQG.

VB

4

Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện hưởng ứng TLQG

lóp

5

Số lượng người được huấn luyện

Người

6

Tổ chức toạ đàm, phỏng vấn trên truyền hình

Cuộc

7

Các phóng sự, đưa tin trên truyền hình

Tin

8

Các bài viết trên báo, tạp chí.

Bài

9

Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích.

Chiếc

10

Tờ rơi đã phát hành

Tờ

11

ấn phẩm thông tin khác (sách, báo, bản tin…)

Quyển

12

Tổ chức thi tìm hiêu về ATVSLĐ-PCCN

Cuộc/người

Số lượng người tham gia

13

Tổ chức thi an toàn, vệ sinh viên giỏi.

Cuộc/người

Số người thi .

14

Tổ chức trưng bày triển lãm các hoạt động về ATVSLĐ

Cuộc

15

Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ

Cuộc

DN

DN

Số lượng doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra

Tổng số sai phạm được phát hiện/xử lý.

16

Tổ chức thanh tra, kiểm tra từng ngành về ATVSLĐ

Cuộc

DN

DN

Số lượng doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra

Tổng số sai phạm được phát hiện/xử lý

17

Tổ chức thanh tra, kiểm tra về PCCN

Cuộc

DN

DN

Số lượng doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra

Tổng số sai phạm được phát hiện/xử lý

18

Tự kiểm tra ở các doanh nghiệp

Cuộc

19

Đo kiểm tra môi trường lao động

Cuộc

DN

Số lượng doanh nghiệp tiến hành đo

20

Tổ chức khám sức khoẻ cho NLĐ

Cuộc

Người

Tổng số người được khám

21

Tổ chức mít tinh hưởng ứng ở doanh nghiệp

Cuộc

22

Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn

Cuộc

23

Khen thưởng:

a/ Tập thể:

- Cờ.

- Bằng khen

b/ Cá nhân:

- Bằng khen

Chiếc

Chiếc

Chiếc

24

Thao diễn kỹ thuật an toàn và phòng cháy.

Cuộc

Người

Số người tham gia

25

Tổ chức hội thảo

Số người tham gia

26

Số vụ TNLĐ xảy ra trong Quí I/2009:

Trong đó:

- Số người chết

-Số người bị thương nặng

Vụ


Người

Người

Vụ

Người

Người

So sánh với Quí I/2008

- Số vụ TNLĐ

- Số người chết

- Số bị thương nặng

27

Sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức TLQG

Cuộc

28

Các hoạt động khác

-

-

-

29

Chi phí cho tổ chức Tuần lễ quốc gia

Triệu đồng