BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 149/BXD-KTXD
V/v: hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình-Phần Xây dựng.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 2492/HT1 -QLDA ngày14/10/2009 của Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 về việc hướng dẫn áp dụng địnhmức dự toán xây dựng công trình-Phần Xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Hiện nay, Định mức hao phí máy rải PS 500 cho công tác bêtông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông chủ đầu tư tham khảo Công bốkèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng để áp dụng.

2. Trường hợp áp dụng định mức trên không phù hợp thì chủđầu tư căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựngđịnh mức quy định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 để tổ chức xâydựng các định mức đó cho phù hợp và quyết định đưa vào áp dụng cho công trình.

Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty Cổ phần xi măng Hà Tiên 1 tổchức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh