BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 149/BXD-QLN
V/v huy động vốn khi đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần Lợi Nhân

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 068/CV-LN ngày 07/12/2009của Công ty cổ phần Lợi Nhân hỏi về giá bán và việc huy động vốn khi đầu tư xâydựng nhà ở thu nhập thấp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định hiện hành của pháp luật về nhà ở và quy địnhtại mục 3a Điều 7 của Thông tư số 36/TT-BXD ngày 16/11/2009 của Bộ Xây dựngHướng dẫn việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho ngườicó thu nhập thấp tại khu vực đô thị thì đối với nhà ở thu nhập thấp để bán, chủđầu tư dự án được phép huy động tiền ứng trước của khách hàng khi đã có thiếtkế được phê duyệt và xây dựng xong phần móng.

2. Việc huy động vốn có thể tạm tính trên cơ sở thiết kế, dựtoán của công trình đã được thẩm định và được thực hiện làm nhiều lần cho đếnkhi công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng; Tổng số tiền huy độngtrước khi bàn giao nhà ở không được vượt quá 70% giá trị nhà ở tạm tính. Saukhi giá bán nhà được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định, giá trị thanh toánđược tính theo giá bán chính thức.

3. Trước khi thực hiện huy động vốn, chủ đầu tư phải thựchiện theo đúng trình tự thủ tục về việc tập hợp hồ sơ đăng ký, lựa chọn đốitượng, đảm bảo việc huy động vốn đúng đối tượng, điều kiện và theo thứ tự ưutiên quy định tại Điều 5, Điều 6 của Thông tư số 36/TT-BXD ngày 16/11/2009 củaBộ Xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ xây dựng, đề nghị Công ty cổ phầnLợi Nhân căn cứ, thực hiện./.


Nơi nhận:
Như trên;
Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/c) ;
Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang;
Lưu : VT; PTN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà