CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 149/CP-CN
V/v giải phóng mặt bằng nhà số 53 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Hà Nội, ngày 12 tháng 2 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Ngoại giao,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 3475/UB-NNĐC ngày 16 tháng 12 năm 2002), Bộ Ngoại giao (công văn số 3039-CV/NG-LS ngày 25 tháng 11 năm 2002), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 440/BKH /SCHT ngày 20 tháng 01 năm 2003) và Bộ Tài chính (công văn số 1050/TC-QLCS ngày 28 tháng 01 năm 2003) về việc giải phóng mặt bằng nhà số 53 phố Trần Hưng Đạo; Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức và có trách nhiệm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng nhà số 53 Trần Hưng Đạo, Hà Nội theo đúng các quy định hiện hành.

- Về kinh phí thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng nêu trên, ngoài số tiền phía Pháp thoả thuận hỗ trợ (bằng 2/3 tổng kinh phí bồi thường), đồng ý ngân sách Trung ương cấp bổ sung kinh phí còn lại cho thành phố Hà Nội, từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2003 (bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thành phố).

- Bộ Tài chính có trách nhiệm cấp kịp thời kinh phí bổ sung nêu trên cho thành phố Hà Nội sau khi phương án đền bù, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng