THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 149/TTg-ĐMDN
V/v phê duyệt Phương án sắp xếp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Ngãi (văn bản số 3733/TTr-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2009) về việcphê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp 100% vốn nhà nướcthuộc tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển thành công ty tráchnhiệm hữu hạn một thành viên các doanh nghiệp sau:

- Công ty Lâm nghiệp Sông Re QuảngNgãi;

- Công ty Lâm nghiệp Trà Tân QuảngNgãi;

- Công ty Nông nghiệp Đức Phổ QuảngNgãi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh QuảngNgãi chịu trách nhiệm chỉ đạo việc chuyển đổi các doanh nghiệp nói trên theođúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTgCP Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng