THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/TTg-KTN
V/v phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km 75 - Km 100 theo hình thức hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 17518/TTr-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2015 và số 570/BGTVT-C QLXD ngày 15 tháng 01 năm 2016) về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km 75 - Km 100 theo hình thức hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km 75 - Km 100 theo hình thức hợp đồng BOT như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn chịu trách nhiệm thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt.

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ng;
- Các Bộ: KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ: KTTH, V.III, PL, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải