TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 149/TXNK-CST

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Vụ Chính sách thuế

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 630/HQĐNa-TXNK ngày 1/4/2013 của Cục Hải quan Đồng Nai đề nghị giảiquyết vướng mắc trong việc xác định cơ quan thu thuế bảo vệ môi trường đối vớinguyên liệu xăng, dầu, mỡ nhờn nhập khẩu không bán trực tiếp mà đưa vào sảnxuất, chế biến ra sản phẩm xăng, dầu, mỡ nhờn sau đó mới xuất bán. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Tổng cục, Quý Vụ như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2.2, mục2 Điều 7 Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 thì các Công ty kinh doanhxăng dầu đầu mối, các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty kinh doanh xăng dầuđầu mối và các tổ chức, cá nhân khác trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biếnxăng, dầu thực hiện kê khai, nộp thuế BVMT tại cơ quan thuế địa phương nơi nộpthuế GTGT khi xuất bán xăng, dầu.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 thì: “Trường hợp xăng, dầu, mỡ nhờn nhập khẩuvề sử dụng cho mục đích khác không phải để bán; dầu nhờn; mỡ nhờn được đóng góiriêng khi nhập khẩu kèm với vật tư, phụ tùng cho máy bay hoặc kèm với máy móc,thiết bị thì người nộp thuế kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường với cơ quan hảiquan”.

2. Thực tế phát sinh các doanhnghiệp nhập khẩu xăng dầu, mỡ nhờn theo đúng ngành nghề trong giấy phép (cácdoanh nghiệp này không phải là Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối hay các đơnvị trực thuộc Công ty đầu mối) sau đó xuất bán (hoặc đưa vào chế biến sau đóxuất bán) thì trường hợp này cơ quan hải quan thu thuế BVMT hay cơ quan thuếnội địa thu.

3. Căn cứ quy định tại điểm 2.2,mục 2 Điều 7 Thông tư 152/2011/TT-BTC thì có hai cách hiểu về cơ quan thuế BVMTđối với xăng dầu, mỡ nhờn do các Công ty không phải là các Công ty đầu mối vàcác đơn vị thành viên như sau:

- Cách 1: (xác định cơquan nộp thuế theo đơn vị nhập khẩu)

+ Đối với xăng, dầu, mỡ nhờn do cácCông ty kinh doanh xăng dầu đầu mối và các đơn vị thành viên trực thuộc Công tyđầu mối nhập khẩu để bán (hoặc đưa vào chế biến sau đó xuất bán) sẽ kê khai,nộp thuế BVMT cho cơ quan thuế nội địa.

+ Đối với các trường hợp nhập khẩuxăng, dầu, mỡ nhờn không do các Công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối và các đơnvị thành viên trực thuộc Công ty đầu mối nhập khẩu để bán (hoặc đưa vào chếbiến sau đó xuất bán) sẽ kê khai, nộp thuế với cơ quan hải quan, không phânbiệt mục đích sử dụng.

- Cách 2: (xác định cơquan nộp thuế theo mục đích nhập khẩu xăng dầu).

Các Công ty kinh doanh xăng, dầuđầu mối, các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty đầu mối và các tổ chức khácnhập khẩu xăng, dầu, mỡ nhờn để bán (hoặc đưa vào chế biến sau đó xuất bán) thìkê khai, nộp thuế BVMT cho cơ quan thuế nội địa, không phân biệt mục đích nhậpkhẩu.

Theo TCHQ vì thực tế rất khó quảnlý mục đích nhập khẩu xăng, dầu, mỡ nhờn của doanh nghiệp về để bán hay khôngđể bán làm cơ sở xác định cơ quan thu thuế BVMT. Do đó để tránh trường hợp thấtthu cho ngân sách nhà nước, TCHQ đề xuất thực hiện theo cách 1; Đồng thời, đểquản lý thu thuế BVMT chặt chẽ, Tổng cục thuế sẽ thông báo Danh sách các Côngty kinh doanh xăng dầu đầu mối và các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty đầumối nhập khẩu xăng dầu, mỡ nhờn sẽ phải nộp thuế BVMT cho cơ quan thuế nội địa.Căn cứ vào danh sách Tổng cục Thuế thông báo, các đơn vị hải quan sẽ thu thuếBVMT đối với các đơn vị nhập khẩu ngoài danh sách nêu trên.

Do vấn đề vướng mắc nêu trên làvướng mắc về mặt chính sách, để thực hiện thống nhất trong việc thu thuế BVMTđúng đối tượng, tránh chồng chéo trong nhiệm vụ thu đối với xăng, dầu, mỡ nhờn,TCHQ xin chuyển công văn số 630/HQĐNa-TXNK của Cục Hải quan Đồng Nai để VụChính sách thuế hướng dẫn thực hiện.

Trân trọng!

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường