TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1490/GSQL-GQ1
V/v thủ tục NK mặt hàng phân bón DAP Plus Humic +TE 66%

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Công ty CP Vinacam.
(Đ/c: 28 Mạc ĐĩnhChi, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số Công ty CP Vinacam có công văn số 190VNC/KD2015 ngày 04/11/2015 đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu mặt hàng phân bón DAP Plus Humic+TE 66%, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách nhập khẩu mặt hàng phân bón DAP Plus Humic+TE66%:

Mặt hàng phân bón DAP Plus Humic+TE 66% là phân bón vô cơ, do vậy chính sách quản lý nhập khẩu đối với mặt hàng này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về quản lý phân bón và Thông tư số 29/2014/TT-BCT ngày 30/9/2014 của Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số điều về phân bón vô cơ, hướng dẫn việc cấp phép sản xuất phân bón vô cơ đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và phân bón khác tại Nghị định số 202/2013/NĐ-CP dẫn trên. Trường hợp doanh nghiệp cần thêm thông tin cụ thể về chính sách quản lý đối với mặt hàng phân bón DAP Plus Humic+TE 66%, đề nghị liên hệ với Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) để được hướng dẫn.

2. Về thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quanvà Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Về thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng phân bón DAP Plus Humic+TE66%:

Thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng phân bón quy định ti Chương 31 Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính. Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ kèm theo công văn số 190 VNC/KD 2015 của Công ty thì cơ quan Hải quankhông có đủ cơ sở để xác định mã số HS và thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng phân bón DAP Plus Humic+TE 66% mà Công ty dự kiến nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT
Vũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ
1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải