BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 1490/LĐTBXH-TL
V/v Xếp hạng doanh nghiệp hạng I

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu

Trả lời công văn số 1435/UB ngày 01/4/2003 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng tàu về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 4584 TC/TCNH ngày 05/5/2003, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội có ý kiến như sau:

1. Thoả thuận xếp doanh nghiệp hạng I theo quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 25/3/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp đối với công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

2. Tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với viên chức quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra quyết định xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ra quyết định xếp hạng I đối với Công ty Xổ số kiến thiết và gửi văn bản về Bộ Lao động-Thương binh và xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng