TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1490/TCHQ-KTTT
V/v: Hoàn thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty liên doanh chế tạo xe máy LIFAN – Việt Nam
Xã Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ - Hưng Yên

Trả lời công văn số 239/2005/JC /LFVN ngày 17/11/2005 của Công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan – Việt Nam về việc: bổ sung xác nhận về bộ hồ sơ tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1- Ngày 03/11/2005, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4621/TCHQ-KTTT trả lời Quý Công ty về việc không đủ cơ sở hoàn thuế nhập khẩu cho lô hàng thuộc tờ khai số 315/NK /ĐTNT/HY ngày 15/4/2005 đã xuất trả chủ hàng nước ngoài theo tờ khai số 50/XK /XT/HY ngày 13/9/2004 tại Chi cục Hải quan Hưng Yên, với lý do: trên hồ sơ hải quan lô hàng không thể hiện số hàng thực xuất là số hàng trong container TRTU4551093 đã được Hải quan Hưng Yên niêm phong bằng chì hải quan A04.1613060.

2- Khi hàng hóa đã được thông quan, mọi thông tin liên quan đến thực tế hàng hóa nhập khẩu do cơ quan Hải quan chấp thuận/ xác nhận một cách chính thức theo đúng quy định về thủ tục hải quan, chỉ và phải thể hiện trong bộ hồ sơ hải quan của lô hàng. Do đó, trong trường hợp này, hồ sơ hải quan không đủ cơ sở pháp lý để chấp nhận việc xác nhận của Chi cục Hải quan Yên Viên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty liên doanh chế tạo xe máy Lifan – Việt Nam được rõ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HQ Hải Phòng, HQ Hà Nội;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc