BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14900/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH Một thànhviên xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải (Tracimexco).

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 1078/CV-KHKD ngày 02/12/2014 (kèm hồ sơ) của Công ty TNHH Một thành viênxuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải (Tracimexco), về việc đềnghị xóa nợ tiền phạt chậm nộp thuế tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3, Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện xóa nợtiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007thì: Trường hợp của Công ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu và hợp tác đầutư giao thông vận tải (Tracimexco), thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 củaChính phủ, vì vậy, không thuộc đối tượng xóa nợ tiền phạt chậm nộp. Đề nghịCông ty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải(Traciraexco) nộp khoản tiền phạt chậm nộp thuế 4.224.311.790 đồng vào ngânsách nhà nước.

Về tạm dừng biện pháp cưỡng chế:Điều 33 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính qui địnhchưa thực hiện biện pháp cưỡng chế, tạm dừng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủtục hải quan thì: Người nộp thuế bị cưỡng chế được tạm dừng biện pháp cưỡng chếdừng làm thủ tục hải quan nếu có văn bản đề nghị tạm dừng biện pháp cưỡng chế,kèm thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiềnphạt còn nợ gửi Cục Hải quan nơi người nộp thuế đang có nợ thuế bị cưỡng chế đểđược xem xét giải quyết theo trình tự qui định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Một thành viên xuất nhập khẩu và hợp tác đầu tư giao thông vận tải(Tracimexco) biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang