BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14901/TCHQ-TXNK
V/v thuế đối với tài sản bán đấu giá

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
(EmpressTower, 138-142 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố LC-2014-60 ngày 14/10/2014 của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam về việctính thuế GTGT, thuế nhập khẩu khi bán tài sản đảm bảo thi hành án theo phiếuchuyển số 1229/PC-TCT ngày 08/12/2014 của Tổng cục Thuế. Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vấn đề tính thuế GTGT,thuế nhập khẩu khi bán tài sản đảm bảo thi hành án nêu tại công văn sốLC-2014-61 ngày 14/10/2014 của Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam, căn cứ chứcnăng, nhiệm vụ quy định, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 12803/PC-TCHQ ngày21/10/2014 đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai xem xét, giải quyết (bảnphotocopy kèm theo).

Do vướng mắc của Ngân hàng TNHH MTVShinhan Việt Nam nêu tại công văn số LC-2014-60 như nội dung công văn sốLC-2014-601 nên Tổng cục Hải quan đề nghị Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Namliên hệ với Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo Ngânhàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam được biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang