BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1490TM/ĐT
V/v nhập khẩu thiết bị

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2001

Kính gửi:

- Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng

Đồng kính gửi:

- Bộ Xây dựng

Trả lời đề nghị của Tổng Công ty Xây dựng SôngHồng tại công văn số 101/TCT /KH-ĐT ngày 21/3/2001 về việc nhập khẩu thiết bị;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Tại văn bản số 1899/BXD-KHTK ngày 13/10/2000của Bộ Xây dựng chấp thuận tổng vốn đầu tư không vượt quá 127.690 triệu đồng,tại văn bản số 376/QĐ-TCT-HĐQT ngày 13/11/2000 của Tổng Công ty Xây dựng SôngHồng phê duyệt tổng vốn đầu tư 116.840.465.000 đồng (tổng vốn mua sắm thiết bị 78.302.280.000đồng).

Căn cứ vào Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày8/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000, Nghị định số 88/1999/NĐ-CPngày 1/9/1999, Nghị định số 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000, thì dự án này thuộcdanh mục dự án nhóm B và cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, phê duyệt kết quảđấu thầu, hợp đồng nhập khẩu phải là Bộ Xây dựng hoặc Tổng Công ty do Thủ tướngChính phủ thành lập.

Vì vậy đề nghị Bộ Xây dựng cho xem lại việc uỷquyền cho Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng quyết định đầu tư, phê duyệt kết quảđấu thầu và hợp đồng nhập khẩu.

2. Về nội dung hợp đồng cần xem lại và xử lý 1số vấn đề sau đây để bảo đảm việc thực hiện an toàn đúng với thông lệ:

* Điều kiện thanh toán: Về bảo lãnh Ngân hàng vềkhoản tiền đặt cọc cần nêu rõ:

- Trị giá bảo lãnh bằng 10% trị giá hợp đồng(bằng số tiền đặt cọc) và có giá trị đến khi người bán hoàn thành giao hàng củahợp đồng - Người mua chỉ chuyển tiền đặt cọc khi nhận được bảo lãnh này.

* Điều 16: Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: cần bổsung: Bảo lãnh này có giá trị thực hiện đến hết thời hạn bảo hành.

* Điều 23: Hiệu lực hợp đồng: Cần bổ sung:

- Khi hợp đồng được ký.

- Khi người bán nhận được tiền đặt cọc.

- Khi người mua nhận được bảo lãnh Ngân hàng vềkhoản tiền đặt cọc và bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

- Khi được nhà chức trách có thẩm quyền Việt Namphê duyệt hợp đồng.

* Điều khoản 25: Trọng tài: Cần quy định rõ: Vídụ lấy trọng tài Việt Nam (ưu tiên) thì phải ghi rõ: “... giải quyết bằng conđường hoà giải, trường hợp không giải quyết được thì tranh chấp phải được đưara xét xử tại Hội đồng trọng tài bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp ViệtNam, luật áp dụng để xét xử là Luật Việt Nam...”.

Đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư nghiêncứu, xử lý toàn bộ những vấn đề về văn bản quy phạm pháp luật và nội dung hợpđồng. Sau khi nhận được những văn bản điều chỉnh nêu trên, Bộ Thương mại sẽ kịpthời ra văn bản để Công ty nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ xây dựng dự án./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNGĐỗ Như Đính